Voľné pracovné miesto - ortoptistka - Materská škola, Čajakova 4A, 010 01 Žilina

Zamestnanie v samospráve

Pracovnú pozíciu :  Zdravotná sestra – ortoptistka

Predpokladaný termín nástupu : 01.apríla 2024

Pracovný čas : od  7.00 hod.-15.00 hod./ 1 krát za 2 týždne od 7.00 hod. do 16.15 hod. a od 7.00 hod. do14.00 hod.

Kvalifikačné predpoklady: úplné stredné vzdelanie a osobitný kvalifikačný predpoklad, v odbore zdravotníctvo – optometria 

Osobnostné predpoklady:

Náplň práce:

Požadované doklady:

Platové podmienky:

v súlade so zákonom č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri  výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Termín podania žiadosti:

Uchádzači doručia svoju žiadosť spolu s potrebnými dokladmi písomne alebo elektronicky v termíne do 08.03.2024 na adresu:

Materská škola, Čajakova 4A

Čajakova 4A 010 01 Žilina

e-mailová adresa : cajakovams@gmail.com

prípadné ďalšie  informácie na čísla tel: 0911 509 531