Voľné pracovné miesto - Opatrovateľ/ka

Zamestnanie v samospráve

Mesto Žilina, Námestie obetí komunizmu 1, 011 31  Žilina

oznamuje 1 voľné pracovné miesto, ktoré bude obsadené výberovým pohovorom na pozíciu:

Odbor sociálny a bytový : Opatrovateľ/ka

Predpokladaný termín nástupu: ihneď

Základné požiadavky:
– vyššie odborné vzdelanie získané v odbore vzdelávania so zameraním na opatrovanie alebo poskytovanie zdravotnej starostlivosti,
– úplné stredné odborné vzdelanie získané v odbore vzdelávania so zameraním na opatrovanie alebo poskytovanie zdravotnej starostlivosti,
– stredné odborné vzdelanie získané v odbore vzdelávania so zameraním na opatrovanie alebo poskytovanie zdravotnej starostlivosti,
– nižšie stredné odborné vzdelanie získané v odbore vzdelávania so zameraním na opatrovanie alebo poskytovanie zdravotnej starostlivosti,
absolvent/ka akreditovaného kurzu opatrovania najmenej v rozsahu 220 hodín,
– zdravotný preukaz,
výhodou osvedčenie o odbornej spôsobilosti pre prácu v potravinárstve,
– prax v poskytovaní opatrovateľskej služby vítaná,
– schopnosť pracovať v záťažových a stresových situáciách,
– zodpovednosť, diskrétnosť, ochota pomáhať, flexibilita,
– bezúhonnosť.

Stručná charakteristika:

Čo ponúkame:

Žiadosti spolu so štruktúrovaným životopisom je nutné doručiť písomnou alebo elektronickou formou do 11.02.2024 na adresu
Mestský úrad v Žiline
Námestie obetí komunizmu 1
011 31  Žilina

alebo e-mail: zamestnanie@zilina.sk

K žiadosti je potrebné pripojiť písomný súhlas uchádzača so spracovaním svojich osobných údajov pre potreby výberového konania v zmysle zákona NR SR č.18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Súhlas so spracúvaním osobných údajov je možné kedykoľvek odvolať. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu udeleného pred jeho odvolaním. Osobné údaje budú uchovávané po dobu trvania výberového konania. Po uplynutí tejto doby budú osobné údaje vymazané.  Bližšie informácie o právach uchádzača ako dotknutej osoby nájdete na oficiálnom webovom sídle mesta Žilina www.zilina.sk v sekcii Ochrana osobných údajov – Informácia o spracovaní osobných údajov.