Voľné pracovné miesto - Oddelenie vzdelávania a osobitných činností – referent priestupkov

Zamestnanie v samospráve

Mesto Žilina, Námestie obetí komunizmu 1, 011 31 Žilina

oznamuje voľné pracovné miesta, ktoré budú obsadené výberovým pohovorom.

Miesto výkonu práce: Mestská polícia Žilina, Hollého 11, 01001 Žilina

Oddelenie vzdelávania a osobitných činností – referent priestupkov

Predpokladaný termín nástupu   01.06.2024

Základné požiadavky:

Vyžaduje sa znalosť:

Stručná charakteristika:

Čo ponúkame:

Žiadosti spolu so štruktúrovaným životopisom je nutné doručiť elektronickou formou do 09.05.2024 na e-mail: nabor@mpza.sk , alebo poštou na adresu Mestská polícia Žilina, Hollého 11, 01001 Žilina.

Výberový pohovor sa uskutoční 13.05.2024 o 09:00 hod. v budove MP Žilina na Hollého ul. č. 11.

K žiadosti je potrebné pripojiť písomný súhlas uchádzača so spracovaním svojich osobných údajov pre potreby výberového pohovoru v zmysle zákona NR SR č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Súhlas so spracúvaním osobných údajov je možné kedykoľvek odvolať, inak čas platnosti súhlasu skončí ukončením výberového pohovoru. Po uplynutí tejto doby budú osobné údaje vymazané. Bližšie informácie o Vašich právach uchádzača ako dotknutej osoby nájdete na oficiálnom webovom sídle mesta Žilina www.zilina.sk v sekcii Ochrana osobných údajov – Informácia o spracovaní osobných údajov.