Voľné pracovné miesto - Kuchárku/kuchára do školskej jedálne/ pomocnú silu do ŠJ

Zamestnanie v samospráve

Základná škola, Karpatská 8063/11, 010 08  Žilina

prijme do pracovného pomeru

Kuchárku/kuchára do školskej jedálne/ pomocnú silu do ŠJ

Základné požiadavky:

Platové podmienky: – v súlade s platnou legislatívou.

Žiadosti spolu so štruktúrovaným životopisom je nutné doručiť písomnou alebo elektronickou formou do 23.09.2022 na adresu
Základná škola
Karpatská 8063/11
010 08 Žilina

alebo na e-mail: riaditel@zskarza.edu.sk

K žiadosti je potrebné pripojiť písomný súhlas uchádzača so spracovaním svojich osobných údajov pre potreby výberového pohovoru v zmysle zákona NR SR č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Súhlas so spracovaním osobných údajov je možné kedykoľvek odvolať, inak čas platnosti súhlasu skončí ukončením výberového pohovoru. Po uplynutí tejto doby budú osobné údaje vymazané, skartované.

Vybraní uchádzači budú pozvaní na pracovný pohovor.