Voľné pracovné miesto - kuchár/ka s miestom výkonu práce zariadenie Jedáleň – Nám. J. Borodáča 1

Zamestnanie v samospráve

Mesto Žilina, Námestie obetí  komunizmu 1, 011 31 Žilina

oznamuje voľné pracovné miesto, ktoré bude obsadené výberovým pohovorom na pozíciu:

odbor sociálny a bytový – kuchár/ka s miestom výkonu práce zariadenie Jedáleň – Nám. J. Borodáča 1, 010 08 Žilina – zástup počas dlhodobej PN

Predpokladaný termín nástupu: ihneď

Základné požiadavky:

Stručná charakteristika práce:

Čo ponúkame:

Žiadosti spolu so štruktúrovaným životopisom je nutné doručiť písomnou alebo elektronickou formou do 4.10.2022 na adresu:
Mestský úrad v Žiline
Námestie obetí komunizmu 1
011 31 Žilina 

alebo e-mail: zamestnanie@zilina.sk

K žiadosti je potrebné pripojiť písomný súhlas uchádzača so spracovaním svojich osobných údajov pre potreby výberového pohovoru v zmysle zákona NR SR č.18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Súhlas so spracúvaním osobných údajov je možné kedykoľvek odvolať, inak čas platnosti súhlasu skončí ukončením výberového pohovoru. Po uplynutí tejto doby budú vaše osobné údaje vymazané.

Bližšie informácie o Vašich právach ako dotknutej osoby nájdete na oficiálnom webovom sídle mesta Žilina www.zilina.sk  v sekcii Ochrana osobných údajov – Informácia o spracovaní osobných údajov.