Voľné pracovné miesto - kuchár/ka s miestom výkonu práce zariadenie Jedáleň – Nám. J. Borodáča 1, 010 08 Žilina

Zamestnanie v samospráve

Mesto Žilina, Námestie obetí komunizmu 1, 011 31  Žilina

oznamuje 1 voľné pracovné miesto, ktoré bude obsadené výberovým pohovorom na pozíciu:

odbor sociálny a bytový – kuchár/ka s miestom výkonu práce zariadenie Jedáleň – Nám. J. Borodáča 1, 010 08 Žilina

Predpokladaný termín nástupu: dohodou

Základné požiadavky:

Stručná charakteristika práce:

Čo ponúkame:

– základná mzda: 990 €/mesiac brutto + osobné ohodnotenie maximálne do výšky 20 % v závislosti od plnenia požadovaných merateľných ukazovateľov (po skúšobnej dobe),

– 13. plat v závislosti od plnenia strategických cieľov mesta, možnosť mimoriadnych odmien,

– nárok na dovolenku 5 dní naviac,

– zamestnanecké benefity (príspevok na regeneráciu pracovnej sily, voľný vstup na mestskú plaváreň, zvýhodnené vstupy do mestského divadla).

Žiadosti spolu so štruktúrovaným životopisom je nutné doručiť písomnou alebo elektronickou formou do 09.01.2024 na adresu:
Mestský úrad v Žiline
Námestie obetí komunizmu 1
011 31 Žilina

alebo e-mail: zamestnanie@zilina.sk

 K žiadosti je potrebné pripojiť písomný súhlas uchádzača so spracovaním svojich osobných údajov pre potreby výberového konania v zmysle zákona NR SR č.18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Súhlas so spracúvaním osobných údajov je možné kedykoľvek odvolať. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu udeleného pred jeho odvolaním. Osobné údaje budú uchovávané po dobu trvania výberového konania. Po uplynutí tejto doby budú osobné údaje vymazané.  Bližšie informácie o právach uchádzača ako dotknutej osoby nájdete na oficiálnom webovom sídle mesta Žilina www.zilina.sk v sekcii Ochrana osobných údajov – Informácia o spracovaní osobných údajov.