Voľné pracovné miesta - matematika – telesná a športová výchova / telesná a športová výchova v aprobácii s iným predmetom / Učiteľ/ka pre primárne vzdelávanie prípadne aj anglický jazyk

Zamestnanie v samospráve

Základná škola s materskou školou, Školská 49, 010 04 Žilina

oznamuje voľné pracovné miesta:

Učiteľ/ka pre nižšie sekundárne vzdelávanie – aprobácia:  matematika – telesná a športová výchova
Predpokladaný termín nástupu: 22.8.2023 /zástup za MD/

Učiteľ/ka pre nižšie sekundárne vzdelávanie – aprobácia: telesná a športová výchova v aprobácii s iným predmetom
Predpokladaný termín nástupu: 22.8.2023

Učiteľ/ka pre primárne vzdelávanie  prípadne aj anglický jazyk
Predpokladaný termín nástupu: 1.9.2023

Základné požiadavky:

Znalosti:

Stručná charakteristika:
Učiteľ/ka pre nižšie sekundárne vzdelávanie – aprobácia:  matematika – telesná a športová výchova
Učiteľ/ka pre nižšie sekundárne vzdelávanie – aprobácia: telesná a športová výchova v aprobácii s iným predmetom
Učiteľ/ka pre primárne vzdelávanie  prípadne aj  anglický jazyk

Platové podmienky: – v súlade s § 7 ods. 4 a 5 zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Žiadosti spolu so štruktúrovaným životopisom je nutné doručiť elektronickou formou na emailovú adresu:  riaditel@zsmszavodie.sk najneskôr do 7.7.2023

K žiadosti je potrebné pripojiť písomný súhlas uchádzača so spracovaním svojich osobných údajov v zmysle zákona NR SR č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Súhlas so spracovaním osobných údajov je možné kedykoľvek odvolať, inak čas platnosti súhlasu skončí ukončením výberového pohovoru. Po uplynutí tejto doby budú osobné údaje vymazané, skartované.

Emailové odpovede a pozvánky na výberové stretnutie  budeme adresovať iba tým uchádzačom, ktorí spĺňajú kvalifikačné predpoklady a kritéria pre výkon funkcie.