Voľby členov Obecnej školskej rady v Žiline

Školstvo

Z dôvodu končiaceho štvorročného funkčného obdobia orgánu školskej samosprávy Obecnej školskej rady v Žiline, v zmysle § 24 ods. 6 a ods. 16 , vyhlášky zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, vyhlášky Ministerstva školstva SR č. 291/2004 Z. z., ktorou sa určujú podrobnosti o spôsobe ustanovenia orgánov školskej samosprávy, o ich zložení, o ich organizačnom a finančnom zabezpečení sa dňa 18. apríla 2024 o 16:00 hodine v malej zasadačke Mestského úradu v Žiline, Námestie obetí komunizmu 1, Žilina uskutočnia voľby do Obecnej školskej rady v Žiline.