Vedúca školskej jedálne

Zamestnanie v samospráve

Oznámenie o vyhlásení výberového konania

Materská škola, Trnavská 2993/21, Žilina zverejňuje informáciu o voľnom pracovnom mieste pre pozíciu vedúca školskej jedálne.

Názov pracovnej pozície: Vedúca školskej jedálne

Predpokladaný termín nástupu: 01. september 2022

Pracovný pomer: 100% úväzok, doba určitá počas zástupu MD s predpokladom na 1 rok

Kvalifikačné požiadavky

Platové podmienky
V súlade so zákonom č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v závislosti od dosiahnutého vzdelania a dĺžky započítanej praxe. Zaradenie do platovej triedy v zmysle prílohy č. 1 nariadenia vlády SR č. 388/2018 Z. z. ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.

Požadované doklady:

Žiadosť o prijatie do zamestnania spolu s požadovanými dokladmi zasielajte na adresu: Materská škola, Trnavská 2993/21, Žilina prípadne na email: sjtrnavska@gmail.com najneskôr do 05.08.2022. Uchádzači, ktorí splnia podmienky, budú telefonicky pozvaní na výberové konanie. Telefonický kontakt: 0911 662 987