Útvar hlavného architekta mesta Žilina oznamuje voľné pracovné miesto - referent architektúry a urbanizmu

Zamestnanie v samospráve

ZÁKLADNÉ POŽIADAVKY NA ZAMESTNANCA:

 

ÚDAJE O PRACOVNOM MIESTE:

Náplň (druh) práce:

 

MZDA:

 

PONÚKANÉ VÝHODY:

 

PRACOVNÉ PODMIENKY:

Dátum nástupu: 2.5. 2022

Pracovná oblasť: Samospráva

Pracovné miesto obsadzujeme na zástup počas materskej a rodičovskej dovolenky

 

Doklady potrebné k žiadosti o účasť na výberovom konaní:

 

K žiadosti je potrebné pripojiť písomný súhlas uchádzača so spracovaním svojich osobných údajov pre potreby výberového pohovoru v zmysle zákona NR SR č.18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Súhlas so spracúvaním osobných údajov je možné kedykoľvek odvolať, inak čas platnosti súhlasu skončí ukončením výberového pohovoru. Po uplynutí tejto doby budú osobné údaje vymazané. Bližšie informácie o právach uchádzača ako dotknutej osoby nájdete na oficiálnom webovom sídle mesta Žilina www.zilina.sk v sekcii Ochrana osobných údajov.  Žiadosť spolu s potrebnými dokladmi je potrebné doručiť písomnou alebo elektronickou formou na adresu:
Útvar hlavného architekta mesta Žilina
Námestie obetí komunizmu 1
011 31  Žilina

alebo osobne  na Útvar Hlavného architekta Horný Val 24 Žilina alebo do podateľne Mestského úradu v Žiline do 19. 4.2022 do 12:00 hod. (už doručené), alebo e-mail: rudolf.chodelka@zilina.sk  Termín výberového konania bude prihláseným uchádzačom, ktorí spĺňajú požadované predpoklady a predložia požadované doklady, oznámený písomne alebo elektronicky. Predpoklad je v dňoch 22. – 25.4.2022.