Útvar hlavného architekta mesta Žilina oznamuje voľné pracovné miesto - REFERENT ARCHITEKTÚRY A URBANIZMU NA ÚTVARE HLAVNÉHO ARCHITEKTA MESTA ŽILINA

Zamestnanie v samospráve

REFERENT ARCHITEKTÚRY A URBANIZMU NA ÚTVARE HLAVNÉHO ARCHITEKTA MESTA ŽILINA

ZÁKLADNÉ POŽIADAVKY NA ZAMESTNANCA:

ÚDAJE O PRACOVNOM MIESTE:

Náplň (druh) práce:

MZDA:

zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a nariadenia vlády č. 388/2018 Z.z.

PONÚKANÉ VÝHODY:

PRACOVNÉ PODMIENKY:

Doklady potrebné k žiadosti o účasť na výberovom konaní:

K žiadosti je potrebné pripojiť písomný súhlas uchádzača so spracovaním svojich osobných údajov pre potreby výberového pohovoru v zmysle zákona NR SR č.18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Súhlas so spracúvaním osobných údajov je možné kedykoľvek odvolať, inak čas platnosti súhlasu skončí ukončením výberového pohovoru. Po uplynutí tejto doby budú osobné údaje vymazané. Bližšie informácie o právach uchádzača ako dotknutej osoby nájdete na oficiálnom webovom sídle mesta Žilina www.zilina.sk v sekcii Ochrana osobných údajov.

Žiadosť spolu s dokladmi je potrebné doručiť do 21.7.2022 elektronicky na e-mail: rudolf.chodelka@zilina.sk  Termín výberového konania bude prihláseným uchádzačom, ktorí spĺňajú požadované predpoklady a predložia požadované doklady, oznámený elektronicky. Predpoklad výberového konania je v dňoch 26.– 27.7.2022.