Sortimenty surového dreva

Predaj a prenájom

Informácia podľa zákona č. 211/2000 Z. z.  o slobodnom  prístupe   k informáciám

Odbor správy verejného priestranstva a životného prostredia

Oddelenie životného prostredia

                                                                           Č. j. 346/2023-66301/2023-OSVPaŽP-Cis

Mesto Žilina vo vzťahu k predaju zverejňuje  v zmysle § 5 ods. 6 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov nasledovné informácie:

predmet prevodu – sortimenty surového dreva

právny titul/nadobúdateľ

Faktúra č.20230036  (zverejnená na www.zilina.sk)

  1. PRE LES s.r.o., Labutia 20, 010 01 Žilina, IČO 36416312

Prevod vlastníctva: dátum zdaniteľného plnenia 27.02.2023, dátum splatnosti  13.03.2023