Skladacie pódium

Predaj a prenájom

Mesto Žilina odpredá skladacie pódium o rozmere cca 8m x 5m.  Kúpna cena – bude vybratá najvyššia ponúkaná cena. Spôsob podávania návrhov: poštou alebo osobne do podateľne na adresu: Mestský úrad v Žiline, Námestie obetí komunizmu 1, 011 31 Žilina v zalepenej obálke s heslom: „predaj – skladacie pódium neotvárať“. Lehota na doručenie cenových ponúk záujemcov: do 16.02 2024, do 09,00 hod. Ponuka záujemcu musí obsahovať: jednoznačnú identifikáciu záujemcu spolu s uvedením telefonického a emailového kontaktu, záväzný návrh kúpnej ceny. Záujemca predloží súhlas so spracovaním osobných údajov v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov. Predávajúci si vyhradzuje právo neprijať ani jednu ponuku na kúpu. Kontakt jozef.bela@zilina.sk, 041/7063612.