Predaj - stroj na úpravu ľadovej plochy rolba DEROL-99D

Predaj a prenájom

Predmet predaja: Mesto Žilina odpredá stroj na úpravu ľadovej plochy – rolba DEROL-99D, rok výroby – 2006, farba – zeleno žltá, minimálna kúpna cena 4 809,00 € (všeobecná hodnota stroja určená znaleckým posudkom). Písomné ponuky na kúpu rolby treba podať osobne do podateľne MsÚ alebo poštou na adresu: Mestský úrad v Žiline, Námestie obetí komunizmu 1, 011 31 Žilina v zalepenej obálke s heslom „odpredaj rolby Derol 99 D – neotvárať“ v lehote do 1.2.2019, do 9.hod.

Kontakt: 041/706 36 08, jozef.bela@zilina.sk