Predaj pozemkovej nehnuteľnosti nachádzajúcej sa v Gbeľanoch, kat. úz. Gbeľany

Predaj a prenájom

Predmet predaja: pozemková nehnuteľnosť nachádzajúca sa v Gbeľanoch, kat. úz. Gbeľany