Predaj - osobný automobil Kia Ceed LX 1.4

Predaj a prenájom

Predmet predaja: Mesto Žilina odpredá osobný automobil Kia Ceed LX 1.4, stav tachometra: cca 190 tisíc km, ročník 12/2007, vozidlo je nepojazdné (poškodená prevodovka, spojka) kúpna cena 400 €. Spôsob podávania návrhov: poštou alebo osobne do podateľne na adresu: Mestský úrad v Žiline, Námestie obetí komunizmu 1, 011 31 Žilina v zalepenej obálke s heslom: „predaj – osobný automobil Kia Ceed – neotvárať“. Lehota na doručenie cenových ponúk záujemcov: do 30.09 2020, do 12,00 hod. Ponuka záujemcu musí obsahovať: jednoznačnú identifikáciu záujemcu spolu s uvedením telefonického a emailového kontaktu, záväzný návrh kúpnej ceny. Záujemca predloží súhlas so spracovaním osobných údajov v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov.

Kontakt: Jozef Bela, tel.: 0905 223 110, 041/706 36 08, e-mail: jozef.bela@zilina.sk