Predaj - nefunkčné elektrické varhany

Predaj a prenájom

Predmet predaja: Mesto Žilina odpredá nefunkčné elektrické varhany. Písomné ponuky na kúpu treba podať osobne do podateľne MsÚ alebo poštou na adresu: Mestský úrad v Žiline, Námestie obetí komunizmu 1, 011 31 Žilina v zalepenej obálke s heslom „odpredaj elektrických varhanov – neotvárať“ v lehote do 19.10.2017, do 9.hod.

Kontakt: 041/706 36 08, jozef.bela@zilina.sk