Oznamujeme o voľných miestach v Materskej škole J. Borodáča 6

Školstvo

Tento zápis je pre rodičov, ktorí nemajú pre svoje dieťatko materskú školu.

Bude realizovaný v budove MŠ, Hollého 66, 0 10 01 Žilina v termíne 25.08.2022 do 02.09.2022 a v čase od 10, 00 hod do 14,30 hod. V prípade otázok  sa informujte na tel. č. 0904 304 490.

Zákonný zástupca si môže podať žiadosť osobne, prípadne poštou na tlačive, ktoré si môžete stiahnuť.

Uprednostňujeme osobné podanie žiadosti.

Zákonný zástupca dieťaťa je povinný materskej škole doručiť písomnú žiadosť podpísanú oboma rodičmi spolu s  potvrdením o zdravotnom stave dieťaťa od pediatra, ktorého súčasťou je aj údaj o povinnom očkovaní dieťaťa. V prípade, že ide o dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, je nutné k žiadosti a k potvrdeniu o zdravotnom stave dieťaťa priložiť aj vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie.

Poznámka: podaná žiadosť bude registrovaná len s originálnym potvrdením lekára o zdravotnom stave dieťaťa.