Oznámenie o zámere schváliť prebytočnosť majetku mesta - sortimentov surového dreva

Predaj a prenájom