Oznámenie o zámere schváliť prebytočnosť majetku mesta - sortimentov dreva

Predaj a prenájom