Oznámenie o zámere prenajať majetok priamym prenájmom - časť pozemku KN-C parcely č. 7637/15

Predaj a prenájom