Oznámenie o zámere prenajať majetok priamym prenájmom - časť pozemku KN-C parcely č. 5712

Predaj a prenájom