Oznámenie o zámere prenajať majetok priamym prenájmom - časť pozemku KN-C parcely č. 1245/11

Predaj a prenájom