Oznámenie o zámere prenajať majetok priamym prenájmom