Oznámenie o zámere prenajať majetok priamym prenájmom

Predaj a prenájom

Predmet nájmu: nebytový priestor o rozlohe 80m2 nachádzajúci sa v budove koncovej stanice so súp. č. 8395 (Vlčince III – bývalé pohostinstvo Jama)