Oznámenie o zámere prenajať majetok priamym prenájmom

Predaj a prenájom

Predmet nájmu: stánky v podchode železničnej stanice