Oznámenie o zámere prenajať majetok priamym prenájmom

Predaj a prenájom

Predmet nájmu: časť pozemkov špecifikovaných v prílohe za účelom umiestnenia 92 ks kontajnerov na textil