Oznámenie o zámere prenajať majetok priamym prenájmom

Predaj a prenájom

Predmet nájmu: pohostinstvo o výmere 64,41 m2 na parcelách KN-C 4744/3, 4744/7, 4744/8, 4744/9, 4744/10