Oznámenie o zámere prenajať majetok Mesta Žilina

Predaj a prenájom

Predmet nájmu: Všetky reklamné plochy, zariadenia a priestory umiestnené na/v nehnuteľnostiach, ktoré spolu tvoria ucelený komplex Zimného štadióna v Žiline, zapísané v katastri nehnuteľností vedených Okresným úradom Žilina, katastrálnym odborom pre obec, okres a katastrálne územie Žilina na LV č. 1100.