Oznámenie o zámere prenajať majetok mesta priamym prenájmom

Predaj a prenájom

Predmet nájmu: 2 predajné stánky pri železničnej stanici v Žiline, č. KN-C 6051/1