Oznámenie o zámere prenajať majetok mesta priamym predajom

Predaj a prenájom

Predmet nájmu: nebytový priestor o rozlohe 80 m2 nachádzajúci sa v budove koncovej stanice so súp. č. 8395.