Oznámenie o zámere predať majetok priamym predajom

Predaj a prenájom

v zmysle čl. 10  Zásad  hospodárenia a nakladania s majetkom Mesta Žilina

10654/2023-124456/2023-OSVPaŽP-Cis

Mesto Žilina, so sídlom Námestie obetí komunizmu 1, 011 31 Žilina, IČO: 00 321 796, zverejňuje zámer priameho predaja  svojho majetku.

 

Predmet predaja:

Kontaktná osoba na bližšie informácie:

Ing. Marian Cisarik, tel. 0903 821 365, 041 – 7063123, email: marian.cisarik@zilina.sk

Podmienky priameho predaja:

 1. Najnižšia vyhlásená ponuková  kúpna  cena za drevnú hmotu je určená v súlade s § 9a ods. 9  písm. c)   zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí, a to najmenej za cenu vo výške  stanovenej aktuálnym znaleckým  posudkom, vypracovaným znalcom ev. č. 915343. Cena v lokalite „odvozné miesto Lesopark Chrasť“:

  Ihličnaté – smrek, borovica –  guľatina III.C,  vláknina V,  palivo VI, spolu  497.13m3.
  Kúpna   cena  bude  navýšená   o cenu za vypracovanie ZP.

  Predaj dreva z lokality odvozné miesto: Žilina Lesopark Chrasť. Sortimenty ponúkaného dreva budú záujemcom na ohliadku k dispozícii po dohode s kontaktnou osobou.

  Záujemca predloží písomne cenovú  ponuku v € bez DPH na nákup všetkej  drevnej hmoty k dispozícii na predaj,  v celkovom množstve 497,13 m3. Mesto nie je  platca DPH.

  Kúpnu cenu uhradí víťazný uchádzač –   podľa vystavenej/ných odberateľskej/ých faktúry/faktúr.

 2. Vyhlasovateľ je oprávnený zmeniť alebo zrušiť podmienky predaja, prípadne odmietnuť všetky predložené ponuky.
 3. Pri vyhodnocovaní predložených ponúk bude rozhodujúcim kritériom navrhovaná výška kúpnej ceny dreva za všetky sortimenty v množstve 497,13 m3, po prepočítaní podľa jednotlivých tried, spolu. CP na čiastkové množstvá sortimentov dreva sa nebudú posudzovať a vyhodnocovať.
 4. Podmienkou predaja dreva pre úspešného záujemcu je uhradenie  všetkých záväzkov záujemcu  po lehote splatnosti voči Mestu Žilina.
 5. Záujemca sa zaväzuje akceptovať dohodnuté podmienky (najmä:  predmet kúpy, výška kúpnej ceny a lehota jej splatnosti atď.)
 6. V prípade, že víťazný záujemca nevstúpi do právneho vzťahu  s vyhlasovateľom, vyhlasovateľ bude rokovať s ďalším záujemcom v poradí, v akom boli ponuky vyhodnotené.