Oznámenie o zámere predať majetok mesta priamym predajom

Predaj a prenájom

Predmet predaja: prebytočný nehnuteľný majetok – nebytový priestor č.12 v podkroví, vo vchode č. 13 obytného domu č.s. 414 na p.č. KN-C 1566/1.