OZNÁMENIE o začatí konania v zmysle § 47 ods.3) zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny na parcele č. 5589/13 k.ú. Žilina