Oznámenie o začatí konania a upustenie od ústneho pojednávania