Oznámenie o vyhlásení výberového konania na riaditeľ/riaditeľka Základnej školy, Lichardova 24, 010 01 Žilina

Zamestnanie v samospráve

OZNÁMENIE O VYHLÁSENÍ VÝBEROVÉHO KONANIA

Mesto Žilina na základe ustanovenia § 4 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ustanovenia § 5 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov vyhlasuje

výberové konanie

na obsadenie pracovného miesta:

riaditeľ/riaditeľka Základnej školy, Lichardova 24, 010 01 Žilina.

Požiadavky:

Doklady požadované k prihláške na výberové konanie:

Výška a zloženie funkčného platu bude stanovená a oznámená podľa zákona č. 553/2003 Z. Z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Písomnú žiadosť a požadované doklady zaslať  alebo osobne odovzdať v podateľni:

Mestský úrad Žilina – OŠKŠCRaMR – oddelenie školstva a mládeže

Námestie obetí komunizmu 1, 011 31 Žilina

Obálku viditeľne označiť heslom: „Výberové konanie ZŠ, Lichardova 24, Žilina – neotvárať!“

Termín uzávierky prihlášok je 29. júna 2021 o 12:00 hod.

Termín výberového konania bude prihláseným uchádzačom, ktorí spĺňajú požadované predpoklady, oznámený písomne.

Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo nezaradiť do výberového konania uchádzačov, ktorí nespĺňajú podmienky výberového konania.

V Žiline dňa 07.06.2021