Oznámenie o vyhlásení výberového konania na obsadenie funkcie riaditeľa/riaditeľky Mestskej knižnice Žilina

Zamestnanie v samospráve

Mesto Žilina v zmysle § 5 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme vyhlasuje

výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa/riaditeľky

Mestskej knižnice Žilina, ul. Sv. Cyrila a Metoda 1, 010 08 Žilina

Kvalifikačné predpoklady a požiadavky:

Popis činnosti:

https://www.zilina.sk/wp-content/uploads/2021/04/28.-Mestska-kniznica-Zilina.pdf

Platové podmienky

Zoznam požadovaných dokladov:

Dovoľujeme si Vás upozorniť, že kontaktovať budeme len uchádzačov, ktorí plnia zverejnené požiadavky a v požadovanom termíne a požadovaným spôsobom predložia všetky potrebné dokumenty.

Žiadosti spolu s požadovanými dokladmi v súlade s kvalifikačnými predpokladmi a požiadavkami doručte do 24.5.2021 s označením obálky „výberové konanie – riaditeľ – názov organizácie – „NEOTVÁRAŤ“ osobne do podateľne Mestského úradu Žilina alebo poštou na adresu:
Mestský úrad v Žiline
Námestie obetí komunizmu 1
011 31 Žilina

K žiadosti je potrebné pripojiť písomný súhlas uchádzača so spracovaním svojich osobných údajov pre potreby výberového pohovoru v zmysle zákona NR SR č.18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Súhlas so spracúvaním osobných údajov je možné kedykoľvek odvolať, inak čas platnosti súhlasu skončí ukončením výberového pohovoru. Po uplynutí tejto doby budú vaše osobné údaje vymazané.

Bližšie informácie o Vašich právach ako dotknutej osoby nájdete na oficiálnom webovom sídle mesta Žilina www.zilina.sk v sekcii Ochrana osobných údajov – Informácia o spracovaní osobných údajov.