Oznámenie o vyhlásení obchodnej verejnej súťaže

Predaj a prenájom

Predmet nájmu: outdoorové centrum vo vlastníctve Mesta Žilina