Oznámenie o vyhlásení obchodnej verejnej súťaže - predaj nehnuteľnosti

Predaj a prenájom

Predmet predaja: nehnuteľnosť v k.ú. Žilina – budova dispečingu MHD bez súp. č.