Oznámenie o vyhlásení obchodnej verejnej súťaže - predaj nehnuteľnosti

Predaj a prenájom

Predmet predaja: nehnuteľnosť nachádzajúca sa v Žiline, kat. úz. Žilina, ul. Predmestská, a to nebytový priestor č.1 o výmere 8,53 m2