Oznámenie o vyhlásení obchodnej verejnej súťaže - predaj nehnuteľného majetku mesta Žilina, parc. č. KN-C 6531/20

Predaj a prenájom