Oznámenie o vyhlásení obchodnej verejnej súťaže - predaj nehnuteľného majetku mesta Žilina, parc. č. KN-C 6531/12

Predaj a prenájom