Oznámenie o vyhlásení obchodnej verejnej súťaže

Predaj a prenájom

Predaj nehnuteľného majetku mesta Žilina, parc. č. KN-C 81/5, záhrada, o výmere 48m2, v k. ú. Závodie, zapísaného na LV č. 1170