Oznámenie o priamom predaji majetku mesta Žilina - sortimentov surového dreva

Predaj a prenájom

podľa   ust. § 9a zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a   čl. 3 a čl. 10 Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom Mesta  Žilina

Mesto Žilina, so sídlom Námestie obetí komunizmu 1, 011 31 Žilina, IČO 00 321 796, zverejňuje zámer priameho predaja svojho majetku.

Uznesením mestského zastupiteľstva mesta Žilina č. 255/2022 zo dňa 29.09.2022, o schválení prebytočnosti majetku mesta – sortimentov surového dreva  a  schválením zámeru predaja dreva č.j. 14667/2022-149107/2022-OSVPaŽP-Cis zo dňa 10.10.2022,  primátor Mgr. Peter Fiabáne rozhodol o zámere predať hnuteľný majetok – kalamitné  drevo z Lesoparku Chrasť, podľa  ust. 9a ods. 1c zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov priamym predajom, najmenej za cenu určenú na základe Znaleckého posudku č. 3/2022 zo dňa 22.8.2022, vyhotoveného znalcom ev. č. 915365.

Predmet predaja :                                                                                   

Kontaktná osoba na bližšie informácie:
Ing. Marian Cisarik,
041 – 7063230,
email: marian.cisarik@zilina.sk

Podmienky priameho predaja:

 1. Cena určená na základe znaleckého posudku podľa sortimentov :
  IPV výrezy kvality IIIC/ihličnaté sm 9.00 m3   (120.00 €/m3),
  IPV výrezy kvality IIIC/ihličnaté bor  2.03 m3  (85.00 €/m3),
  vlákninové drevo ihličnaté  154.26 m3  (47,00 €/ m3),
  palivové drevo ihličnaté 48.15 m3 (40,00 €/m3).

  Predaj dreva z lokality odvozné miesto: Žilina Lesopark Chrasť. Sortimenty ponúkaného dreva budú záujemcom  k dispozícii na ohliadku po dohode s kontaktnou osobou.

  Záujemca predloží písomne cenovú  ponuku na nákup drevnej hmoty,  obsahujúcu  navrhovanú  cenu  bez DPH  v  €  za predmet predaja.  Mesto nie je  platca DPH.

 2. Lehota na doručenie cenových ponúk pre záujemcov: do 09.12.2022, 14.00 hod.
 3. Spôsob podávania návrhov: poštou alebo osobne do podateľne na adresu: Mestský úrad v Žiline, Námestie obetí komunizmu 1, 011 31 v zalepenej obálke s heslom : „Priamy predaj – sortimenty surového dreva – neotvárať“.
 4. Ponuka záujemcu musí obsahovať: jednoznačnú identifikáciu záujemcu, záväzný návrh kúpnej ceny, pričom minimálna výška kúpnej ceny akceptovanej zo strany Mesta Žilina bude cena stanovená znaleckým posudkom v hodnote 10 429.17 €.   Výška kúpnej ceny  bude navýšená o cenu vypracovania ZP vo výške 150.-€.
 5. Vyhlasovateľ je oprávnený zmeniť alebo zrušiť podmienky predaj, prípadne odmietnuť všetky predložené ponuky.
 6. Pri vyhodnocovaní predložených ponúk bude rozhodujúcim kritériom navrhovaná výška kúpnej ceny dreva.
 7. Podmienkou predaja dreva pre úspešného záujemcu je uhradenie  všetkých záväzkov  voči Mestu Žilina po lehote splatnosti voči Mestu Žilina.
 8. Záujemca sa zaväzuje akceptovať dohodnuté podmienky (najmä:  predmet kúpy, výška kúpnej ceny, navýšenie o cenu vypracovania  ZP a lehota jej splatnosti atď.). Kúpnu cenu uhradí víťazný uchádzač podľa vystavených odberateľských faktúr.
 9. V prípade, že víťazný záujemca nevstúpi do právneho vzťahu  s vyhlasovateľom, vyhlasovateľ bude rokovať s ďalším záujemcom v poradí, v akom boli ponuky vyhodnotené.