Oznámenia o zámere prenajať majetok priamym prenájmom

Predaj a prenájom

Predmet nájmu: plocha na dvoch vonkajších stenách budovy Materská škola, Cesta k vodojemu 386/4, so sídlom Cesta k vodojemu 386/4010 03 Žilina, IČO: 37905121.