Oznámenia o zámere prenajať majetok priamym prenájmom

Predaj a prenájom

Predmet nájmu: časť pozemku KN-C parcely č. 5712 o výmere 122,5 m2