Odbor správy verejného priestranstva a životného prostredia - výruby

Životné prostredie a odpady

Žiadateľ, Monika Malchová, B. S. Timravy 950/11, 010 08 Žilina, podal dňa 31.08.2021 na Mestský úrad v Žiline, odbor správy verejného priestranstva a životného prostredia, žiadosť o vydanie súhlasu na výrub 3 ks drevín druhov smrek a jedľa,  na parc. č. 4801/2 k.ú. Žilina, rastúce mimo les v zmysle § 47 ods. 3) zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny. Vlastníkom pozemku je žiadateľ. Dôvod výrubu je uvedený, že ohrozujú svoje okolie a v minulosti došlo aj k zlomeniu časti dreviny.