Odbor správy verejného priestranstva a životného prostredia - výruby

Životné prostredie a odpady

Žiadateľ, Dagmar Novotná, Moyzesova 907/9, 010 01 Žilina, podal dňa 09.08.2021doplnené dňa 03.09.2021, na Mestský úrad v Žiline, odbor správy verejného priestranstva a životného prostredia, žiadosť o vydanie súhlasu na výrub 1 ks dreviny druhu topoľ,  na parc. č. 1989/1 k.ú. Žilina, rastúci mimo les v zmysle § 47 ods. 3) zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny. Vlastníkom pozemku sú obyvatelia bytového domu Moyzesova 907/9, 010 01 Žilina. Dôvod výrubu je uvedený, že drevina je mierne naklonená a spôsobuje alergiu.