Odbor správy verejného priestranstva a životného prostredia - výruby

Životné prostredie a odpady

Žiadateľ, Špeciálna základná škola s MŠ, IČO: 00321796, Jána Vojtašáka 13, 010 08 Žilina, podal dňa 29.04.2021 na Mestský úrad v Žiline, odbor správy verejného priestranstva a životného prostredia, žiadosť o vydanie súhlasu na výrub 2 ks drevín druhu tuja, na parc. č. 7907/1 k.ú. Žilina, rastúce mimo les v zmysle § 47 ods. 3) zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny. Správcom pozemku je žiadateľ. Dôvod výrubu je uvedený, že dreviny boli v minulosti nevhodne vysadené v blízkosti nehnuteľnosti.