Odbor správy verejného priestranstva a životného prostredia - výruby

Životné prostredie a odpady

Žiadateľ, Ing. Jozef Rajčok, Horná 23, 010 03 Žilina, podal dňa 21.04.2021 na Mestský úrad v Žiline, odbor správy verejného priestranstva a životného prostredia, žiadosť o vydanie súhlasu na výrub 1 ks dreviny druhu smrek, na parc. č. 418 k.ú. Budatín, rastúci mimo les v zmysle § 47 ods. 3) zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny. Vlastníkom pozemku je žiadateľ. Dôvod výrubu je uvedený, že drevina bola v minulosti nevhodne vysadená v blízkosti nehnuteľnosti.